Vertrouwenscommissie - G en A Rolde

Ga naar de inhoud
Vertrouwenscommissie
Gedrachtsrichtlijnen G&A Rolde

Hierbij de opsomming van de geaccepteerde gedrachtrichtlijnen die gelden voor iedere begeleider of deelnemer aan sport en activiteiten van de sportvereniging G&A.

- De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

- De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

- De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken
van geslachtsdelen, billen en borsten.

- De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

- De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

- De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

- De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

- De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

- In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bovenstaande richtlijen zijn integraal overgenomen van NOC*NSF (zie NOC*NSF ). De bond waaraan G&A is aangesloten (KNGU) hebben deze richtlijnen integraal overgenomen.

Voor meldingen + begeleiding heeft G&A een vertrouwenscontactcommissie geinstalleerd welke bestaat uit:

Marga Smidt: 0592-242587


Deze vertrouwenscontactcommissie is een zelfstandige commissie waarin het bestuur van G&A geen inmenging heeft.


Copyright 2019 - G & A Rolde - Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud