Gedragsrichtlijnen G&A Rolde

Vertrouwenscommissie

Hierbij de opsomming van de geaccepteerde gedragsrichtlijnen die gelden voor iedere begeleider of deelnemer aan sport en activiteiten van de sportvereniging G&A.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken
  van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bovenstaande richtlijnen zijn integraal overgenomen van NOC*NSF (zie NOC*NSF ). De bond waaraan G&A is aangesloten (KNGU) hebben deze richtlijnen integraal overgenomen.

Voor meldingen + begeleiding heeft G&A een vertrouwenscontactcommissie geïnstalleerd welke bestaat uit:

Marga Smidt: 0592-242587

Deze vertrouwenscontactcommissie is een zelfstandige commissie waarin het bestuur van G&A geen inmenging heeft.


© 2024 G&A Rolde, Alle rechten voorbehouden