Huishoudelijk reglement

Een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels voor de rechten en de verplichtingen van de leden, het lidmaatschap, de contributie en de inning daarvan, de werkzaamheden van het bestuur en de commissies, de algemene ledenvergaderingen, het stemmen op die vergaderingen, het toezicht op de financiën en andere onderwerpen, waarvoor een regeling gewenst is.

© 2024 G&A Rolde, Alle rechten voorbehouden